Suomi:
 • Suomi
 • fi
 • Toimitus- ja takuuehdot

  Soveltamisala

  Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ”toimitusehdot”) sovelletaan Alpo Pro Boats Oy:n (jäljempänä ”myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”ostaja”)
  väliseen kauppaan, elleivät myyjä ja ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu
  tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen. Toimitusehdot ovat nähtävillä yrityksen internet-sivustolla
  sekä toimipisteellä. Toimitusehdot ovat saatavilla myyjältä.

   

  Voimassaolo

  Toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2020 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.  Myyjällä on oikeus muuttaa toimitusehtoja julkaisemalla uudet
  toimitusehdot myyjän internet-sivustolla.  Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua toimitusehtojen muutosta, sovelletaan tilauksen
  tekemisen ajankohtana voimassa olleita toimitusehtoja.

   

  Hinnat

  Tuotteiden hinnat ovat
  tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan myyjän hinnaston mukaisia.  Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia ja
  niihin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen
  arvonlisävero.

   

  Tilaus

  Ostaja toimittaa kirjallisen,
  ostajaa sitovan tilauksen myyjälle.
  Ostajan tilaus tulee myyjää sitovaksi, kun ostaja on toimittanut
  kirjallisen tilauksen ja toimitusajankohdasta on sovittu.

   

  Toimitus

  Ellei myyjän ja ostajan välillä toisin sovita, on toimitusehto vapaasti myyjän varastolla Raumalla.  Mahdollisista toimitus- ja
  pakkauskuluista sekä rahdin vakuutuksesta on myyjä oikeutettu veloittamaan ostajaa toteutunein kustannuksin lisättynä
  5% kate.  Mikäli myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotetta sovitussa ajassa, tulee myyjän ilmoittaa tästä
  viipymättä ostajalle.  Milloin viivästyminen, jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia
  tai olennaista haittaa ostajalle, on ostajalla oikeus perua tilaus viivästyneen toimituksen osalta.  Ellei ostaja peru tilausta, toimitus
  siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottuun uuteen ajankohtaan.  Ellei myyjän ja ostajan välillä ole kirjallisesti
  toisin sovittu, ei myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jättämisestä tai tuotteen viivästymisestä ostajalle
  aiheutuneita vahinkoja.

   

  Kauppahinta

  Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus –yms kulut (jäljempänä ”kauppahinta”) neljäntoista (14)
  vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei kaupanteon yhteydessä ole kirjallisesti toisin sovittu.
  Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut myyjän ilmoittamalle pankkitilille.  Myyjä on
  oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle 16% viivästyskorkoa.
  Viivästyskoron lisäksi myyjällä on oikeus periä ostajalta kohtuulliset perintäkulut.
  Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus periä
  ostajalta tuotteiden kuljetuksesta ja varastoinnista toteutuneiden kustannusten mukaisesti
  korotettuna 20%:lla. Mikäli ostaja viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa,
  myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista ostajalle kunnes
  erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu.  Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen
  vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle toimitusajan
  pidentymisestä aiheutuneita kustannusvaateita tai peruuttaa kauppaa.

   

  Omistusoikeus

  Tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun ostaja on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut
  kauppaan liittyvät maksuvelvoitteensa. Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu ostajalle.

   

  Takuu

  Takuu ei koske tuotteita, joilla itsellään on valmistajien myöntämät takuut.  Alpo Pro Boats Oy:n valmistamalla veneellä on
  5 vuoden takuu yksityiskäytössä.  Vuokraus- ja ammattikäytössä takuuaika on 1 vuosi.  Takuuaika alkaa välittömästi
  kun tuote on toimitettu asiakkaalle.  Takuu ei kata esteettisiä poikkeamia, UV-säteilyn aiheuttamaa värien muuttumista,
  hapettumista, homehtumista tai liuottimien käytöstä johtuvaa värien haalistumista tai sulamista.

   
  Mahdollisista takuun laajentamisista on sovittava erikseen kirjallisesti.

  a) jos tuotetta on käytetty huolto-ja käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.
  b) kun vaadittavat viranomaistarkastukset on suoritettu hyväksyttävästi.

   
  Virheellisen tuotteen käyttäminen tai viranomaistarkastusten laiminlyöminen lopettaa takuun.  Myyjä ei vastaa virheistä, jotka
  ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, ostajan vastuulle
  kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista, puutteellisesta vahinkokorjauksesta
  tai ostajan laiminlyönnistä.  Lisäksi takuun voimassaolon ehtona on, että ostaja ilmoittaa välittömästi vian havaittuaan viasta myyjälle
  ja noudattaa myyjän antamia jatko-ohjeita.
  Mikäli joku muu kuin myyjä tai myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, ei
  takuu sido myyjää. Takuu ei koske odottamattomien ennalta arvaamattomien syiden tai tapahtumien, kuten ilkivallan, onnettomuuksien,
  luonnonvoimien tai sodan aiheuttamaa tuotteen viallisuutta.

   
  Myyjällä on antamansa takuun perusteella oikeus valintansa mukaan, joko:

  a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote ostajalle.
  b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote.
  c) korvata ostajalle tuotteesta maksama kauppahinta.

   
  Takuun perusteella suoritettava korvaus rajoittuu tässä kohdassa mainittuun, eikä ostajalla ole
  takuun perusteella oikeutta muuhun korvaukseen.
  Myyjä ei takuun perusteella vastaa välillisistä vahingoista.  Tuotteiden toimittamisesta takuukorjaukseen
  aiheutuneista kustannuksista vastaa ostaja.
  Mahdollisista takuukorjauksen yhteydessä syntyneistä matka-, kuljetus-,
  asennus-, yms kustannuksista vastaa ostaja.

   

  Vastaanottotarkastus

  Kun tuote luovutetaan ostajalle, on ostajan tarkastettava tuote niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään
  seitsemän (7) päivän päästä siitä päivästä lukien, kun tuote on luovutettu toimitusehtojen mukaisesti ostajan käytettäväksi.
  Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei myyjä ole kahdeksan (8) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta
  tai siitä päivästä lukien, kun tuote on luovutettu toimitusehtojen mukaisesti ostajan käytettäväksi, vastaanottanut ostajan yksilöityä
  kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

   

  Tuotevirhe

  Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli ostaja on reklamoinut tästä myyjälle tämän ohjeistuksen mukaisesti, on myyjällä
  oikeus valintansa mukaan, joko:

  a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote ostajalle.
  b)toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote.
  c) korvata ostajalle virheellisistä tuotteista maksama kauppahinta.

   
  Ostajan on palautettava virheelliset tuotteet myyjälle myyjän kustannuksella, mikäli myyjä niin vaatii.
  Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä
  ostajalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen.  Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa,
  jonka ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen tai toimituksen virheellisyyden johdosta.

   

  Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

  Myyjän vastuu ostajalle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu toimitusehtojen mukaiseen
  korvaukseen.  Myyjän korvausvastuun
  enimmäismäärä on ostajan tuotteesta maksama kauppahinta.  Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista
  kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta
  jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta tai
  kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista.

   

  Ylivoimainen este

  Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden
  rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta
  esteestä.  Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen
  estävä, velvoitteen muodostumisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma,
  joka on myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää
  eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, pakko-otto tai
  takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma
  tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai
  keskeytys tai muu epätavallinen myyjästä riippumaton syy.  Jos velvoitteen täyttäminen
  viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin
  paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on
  pidettävä kohtuullisena.

   

  Riitaisuuksien ratkaiseminen

  Riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.  Tästä sopimuksesta johtuvat
  riitaisuudet ratkaistaan Rauman käräjäoikeudessa.  Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa
  kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.