Suomi:
 • Suomi
 • fi
 • Tietosuojaseloste

  Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

   

  Rekisterin hallinnoija

  Alpo Pro Boats Oy
  Kirvestie 2
  26510 Rauma
  info()alpovene.fi

   

  Vastuuhenkilö ja rekisterin nimi

  Tomi Arvo
  +358 40 518 0072
  tomi.arvo()alpovene.fi

   

  Henkilötietojen käsittely

  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan
  suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asianmukainen yhteys.  Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja
  niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
  Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja yrityksen liiketoiminnan
  kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille
  tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

   

  Sisältö

  Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  osoite, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,
  laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

   

  Tietolähteet

  Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
  Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
  Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. http://ytj.fi ).
  Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

   

  Tietojen säilytysaika

  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
  sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

   

  Tietojen luovutukset ja siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista
  palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
  Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

   

  Evästeiden (cookies) käyttö

  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
  lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan
  usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
  yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan
  sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
  Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla,
  useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
  On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme
  sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

   

  Suojaus ja periaatteet

  Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
  Kun rekisteritietoja säilytetään digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

   

  Tarkistus- ja korjausvaatimukset

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
  kirjallisesti Alpo Pro Boats Oy:lle.  Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   

  Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
  (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
  oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Alpo Pro Boats:lle.
  Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).